فرق پیردختربا پیر پسر :
اولی موفق نشده ازدواج کنه ولی دومی موفق شده ازدواج نکنه!!