افسردگی با غمگینی و قبض روحی که هر از چند گاهی به سراغ همه انسان ها حتی اولیاء الاهی می‌آید، فرق دارد.ا
فسردی ممکن است ریشه شناختی،جسمی - زیستی و عاطفی و ژنتیکی داشته باشد.
افسرده همه چیز را تیره می ببیند . او به دلیل تحریف های شناختی خود، زندگی و دیگران و آینده و خدا ، را تار و خاکستری می بیند و اغلب زندگی را غیر عادلانه تفسیر می کند به گونه ای که شرورش بر خیراتش غلبه دارد و ارزش زیستن ندارد. ممکن است این فرد با شنیدن مصیبت ها بر باورهای غلط خود پافشاری کند وتاییدی بر آنها بداند.
پس ارزیابی سطح بینش و افکار واحساسات او نسبت به خود ، دیگران ، خدا و زندگی مهم است اگر مشکل دار باشد می توانیم از جلوه و‌آموزه های دیگر دین برای کمک به او استفاده کنیم مثل زیارات،دیدار علما ربانی،و....
چند نکته روان شناختی:
1- در مواجه کردن فرد افسرده با جلوه های دینی حساس باشیم ممکن است با شرکت در مراسم سوگ، روضه و مرثیه سرایی حال فرد بدتر شود اما با رفتن زیارت و....حالش بهترشود
2- البته و صد البته
عمق باورهای فرد بسیار مهم است اگر باورها سطحی باشد ممکن است فرد آسیب ببیند ولی باورهای عمیق و به قول آلپورت دینداری درون ذاتی(نه برون ذاتی مثل همرنگی،ریا و...)می تواند حامی فرد باشد و حتی در مراسم سوگ نیز زینب وار در سخت ترین گرفتاری ها جز زیبایی نبیند (ما رایتُ الا جمیلا)