زنــدگــی آرام

آگاه باش! که دل ها با یاد خدا آرام می گیرد