پازل اندیشه با قطعات کوچیک و بزرگ در کنار هم به شکل متناسب، تکمیل و با معنا می شود.