مانند رنده نباش که همه چیزت را به طرف مقابل بدهی

مانند تیشه نباش که به کسی چیزی ندهی و همه را به سمت خود بکشی.

مانند اره باش کمی به طرف مقابل و کمی به  خود  بدهی