آزمون 2

اگه میخوای بدونی چقدر شاکر خدا به خاطرنعمت هایش هستی
ببین چقدر در قبال محبت های دیگران سپاس گزارید