آزمون 3

اگه میخوای بدانی که چقدر مورد محبت و رحم الاهی واقع می شوی
ببن چقدر به دیگران رحم می کنی