آزمون 4

اگه میخوای بدونی مردی که باهات طرح دوستی با هدف ازدواج میرزه چقدر صادق و راستگو است،
ببین آیا حاضر همین امروز اونو با همراه خانواده اش به خانواده ات مطرح کنه یانه؟