عذر پذیری

اگه میخوای بدونی چقدر خدا توبه و عذرت را می پذیرد
ببین چقدر خطا پوشی و عذر دیگری را قبول می کنی