شفاعت

اگه میخوای بدونی که مشمول شفاعت ائمه علیهم السلام واقع می شوی یا نه.
ببین آیا نماز رو سبک می شماری یا نه.