احساس ارزشمندی
اگه میخواهیم بدونیم نزد دیگران ارزشمندیم یا نه.

ببینیم چقدر نزد خودمون احساس ارزشمندی می کنیم.