آزمون 9
سنجش افسردگی
اگه میخواهیم بدونیم زمینه افسردگی داری یانه .

ببین راحت می خندی ؟(جایی که همه اغلب می خندند)
موقع خواب راحت می خوابی؟
اگرنه پس آری