بیرون کردن فرزندی که دیر وقت به منزل می‌آید یعنی خاموش کردن آتش با بنزین