خدایا

عطا کن

آرامشی تا بپذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم.

http://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gifhttp://i31.tinypic.com/sq4coz.gif

شهامتی تا تغییر دهم آن چه را که می توانم.

بینشیتا بدانم تفاوت آن دو را