١- مطالعه ای (با آثار روانشناسان)

٢- مکاتبه ای

مانند:اندیشه قم.کام . پرس و جو - نهاد. نت

٣- تلفنی

زنده:٠٩۶۴٠

پیام گذاری:٠٩۶۵٠

۴- حضوری

هرکدام از مشاوره ها در جای خود خوب است.