شهامت بودن

رویارویی با مشکلات

زندگی ارزش ماندن و تحمل سختی ها را دارد.