با (بی)فرهنگ
اگه میخواهی بدونی با فرهنگی یا بی فرهنگ به توضیح زیر توجه کن:

فر به معنی نور است و هنگ به معنی آهنگ. کسی با فرهنگ است که قصد و آهنگ حرکت به روشنایی دارد(الله ولی اللذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور).
و کسی بی فرهنگ است که عمداً از نور(فطرت) به تاریکی جهل و غفلت حرکت می کند( واللذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات.
پس هرکسی که از نور به تاریکی برود عامدانه در هر شغل و لباسی و..که باشد بی فرهنگ است و بر عکس.
نکته:فرهنگ در زبان انگلیسی(culture) به معنی نیاش و عبادت بوده البته برخی برای توجیه بی فرهنگی خود تلاش دارند به جای خود معنی فرهنگ را تغییر دهند.