وابستگی عاطفی(عشق)
اگه وابستگی بدون قدرت خویشتنداری به فردی دارید.
به احتمال بسیار زیاد فردی اضطرابی هستید برای درمان آن اقدام کنید چون معشوقش هم از چسبندگی خسته می شود و شما را رها می کند.