اهمالکاری
اگر شما یا فردی در کارها بسیار تعلل ورزد و کارها با تاخیر انجام شود.
به احتمال قوی حکایت از وسواس فرد دارد .