احساس ارزشمندی
اگه همیشه حق رو به دیگران می دهید و احساس می کنید همه یا اغلب از شما در زندگی بهتر و ماهر ترند.

احساس ارزشمندی و حرمت خود پایینی دارید و اگر رسیدگی نکنید به افسردگی مبتلا خواهید شد.