ظلم ستیزی
ریس مجلس:ازدواج موقت و تعدد زوجات ظلم به زن است و صحیح نیست.
نمایندگان مجلس:صحیح است ،صحیح است.