قردادن

زنی رفته بود لب پشت بام پتو بتکاند پتو گرد نداشت خودشو تکان تکان می داد.
زن و دختر ما، ناز و جلوه نمایی، در ذاتش خوابیده است، نازش خریده نشود،هشیار و ناهشیار جایی دیگر (که نباید)جبران می شود. به همین جهت برای زن جلوه نمایی و استفاده از زر و زینت در حد متعارف در جاهایی که شرع مشخص کرده بی اشکال است . پس پدران ناز دخترشون بخرند شوهران ناز همسرشان و الا.....
چرا در احادیث سفارش شده:
1- در هدیه دادن به فرزندان عدالت داشته باشید اما هدیه دختر را نسبت به پسر زودتر به او بدهید.
2-مردی که به زنش بگه دوست دارم از دل او تا ابد بیرون نمی‌ رود.
3- چرا رقص زن برای مردش بی اشکال است .
4- چرا حیا در روابط زناشویی(انسانی) مذموم است.
5-....
تجربه:در مشاوره ها گاهی می‌شود خانمی می گوید به دلم مانده یه بار بعد از چندین سال زندگی شوهرم اسمم را صدا بزنه اسمم را که سالها با آن زندگی کرده امبه من میگوید هی پاشو بریم ، ببین میگم،و....
/ 0 نظر / 8 بازدید