روابط دختر وپسر

معرفی کتاب:
روابط دختر وپسر

1- جوانان و روابط (پرسش و پاسخ)،ابوالقاسم مقیمی، نشر مرکزمطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم(7737217)
2- روابط دختر وپسر (محمدرضا احمدی و همکاران)،پرسشها وپاسخهای دانشجویی
نشر دفتر نشر معارف،قم (7735451).
3- تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ،نشر انجمن اولیاء و مربیان،تهران.
4- سی دی روابط دختر و پسر (بحث درون دینی و برون دینی)،مستشاریان،نهادرهبری در دانشگاه ها
5- سی دی روابط دختر و پسر ،دکتر انوشه،نهاد رهبری در دانشگاه‌ها(سخنرانی دانشگاه کاشان)
/ 0 نظر / 4 بازدید