شاد زیستن

1 ) خصوصیات افراد دنباله رورا بشناسید .

2)خود را از دنباله روی آزاد کنید.

3)موقعیت زندگی خود را ارزیابی کنید .

4)نگذارید دیگران شمارا اسیر خواسته های خود کنند .

 

5)با افراد ممتاز معاشرت کنید.

6)مواظب شغل خود باشید .

7)خودتان ،خود را قربانی نکنید .

8)قوی باشید .

9)باترس مقابله کنید .

10)هیچ کس را بالاتر از خودقرار ندهید .

-------

11)احترم دیگران را برای خود جلب کنید .

12 ) از گذشته درس بگیرید .

13) نگذارید افرادی شمارا به خاطر گذشته تان به بازی بگیرند .

14)به آینده امیدوار باشید .

15 )همرنگ جماعت نشوید بپذیرید که تنها هستید .

16)موفقیتهایتان را به رخ دیگران نکشید .

17)سفره دل خود را برای همه باز نکنید .

18)به گفتار واعمال خود بیندیشید .

19)انتظار نداشته باشید دیگران شما را درک کنند .

 

20) دیگران را همانطور که هستند بپذیرید .

21) توقع خود را از دیگران محدود کنید .

22) از افراد منفی باف فاصله بگیرید .

23) از گزافه گویی بپرهیزید .

24)دیگران را مقصر ندانید .

25 ) رفتار درست را به دیگران بیاموزید .

26) در هر موقعیتی خود را زنده وخلاق نگه دارید .

27) قدر وارزش خود رابدانید .

28) سازنده وثمر بخش باید .

29)به آرامش درونی وشادمانی دست یابید .

30) بدانید برای آنکه شاهد موفقیت باشید هیچ گاه دیر نیست

منبع: کتاب آأخرین راز شاد زیستن (اندرو متیوس)

/ 1 نظر / 3 بازدید
صمد

با سلام اين بار با نيم نگاهي به دو جمله تاريخي از دو شخصيت تاريخي و دوست داشتني ايران شروع مي كنم. ابتدا همان جواب پروفسور حسابي به يكي از دانشجويان با مضمون جهان سوم كجاست: پروفسور پاسخ داد جهان سوم جايي است كه اگر كسي بخواهد براي آباداني كشورش قدمي بر دارد خانه اش ويران مي گردد و اگر كسي بخواهد خانه اش آباد باشد به كشورش ويران. و جمله از مهندس بازرگان كه در دادگاه بر زبان آورد:اين آخرين باري است از زبان منطق و گفتگو با شما سخن خواهيم گفت و مي بينيد در آينده اي نزديك چگونه با شما حاكميا استبدادي برخورد مي نمايند.. هر وقت كه به اين دو سخن فكر مي كنم آينده اي را پيش رو ميبينم كه ديگر آثاري از ايران موجود نخواهد بود و ايند مسير ختم شونده به ويرانكده را با سرعتي زياد طي خواهد نمود. از همان روزهاي آغازين بعد از كودتاي 22 خرداد شاهد بوده ايم هر چند وقت يك بار عده اي مي آمدنند و طرحهاي را ارائه مي دانند كه به بسته هاي پيشنهادي معروف گردينند. همان كميته ها و جريانهاي بسياري كه در اين مدت راه افتاد ه به نوعي از سوي همان كساني كه منافع شخصيشان براي سر پا نگه داشتن نظام و از مصلحت نظام صحبت كردن و آبروي و عزت بر