معرفی کتب و مقاله مفید (عبداالعظیم کریمی)

  نشریه شماره تاریخ ملاحظات 1 رابطه‌ رشد نواحی‌ مختلف‌ مغز با رشد شناختی‌ اطلاعات‌ علمی‌ 20 و 21 ششم‌ اسفند 1370 2 نقش‌ تعالیم‌ مذهبی‌ در آرامش‌ روانی‌ ماهنامه‌ تربیت‌ نخست‌ دهم‌ مهر 1373 3 میز گرد جوانان‌ جامعه‌ و ارزشها(1) ماهنامه‌ تربیت‌ نخست‌ دهم‌ مهر 1373 4 نقش‌ خود رهبری‌ و خود نظم‌ جویی‌ در تربیت‌ عقلانی‌ کودک‌ مجموعه‌ مقالات‌‌ سمپوزیوم‌ ــــ آبان‌ 1370 انتشارات‌ تربیت‌ 5 آیا تعلیم‌ از تربیت‌ جداست اطلاعات‌ ــــ مرداد 73 3/6/73 6 ردیابی‌ حافظه‌ در دوران‌ جنینی همشهری‌ ـــ تیر ماه‌ 73 23/4/73 7 وابستگی‌، مانع‌ تربیت‌ است اطلاعات‌ 20269 مرداد 73 27/5/73 8 مراقبت‌های‌ عاطفی‌ در نوزادان‌ پیک‌ ماما 30 و 31 بهار و زمستان‌ 74 فصلنامه‌ 9 چرا کودک‌ شما بی‌اشتهاست‌؟ همشهری‌ 6 73 آذر 10 بررسی‌ تحول‌ ظرفیت‌ عملیاتی‌ و رابطه‌ آن‌ با تحول‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ 26 70 تابستان‌ 11 تحول‌ رفتار دزدی‌ در کودک‌ تربیت‌ دوم‌ ششم‌ آبان‌ 69 12 عوامل‌ روانی‌ بی‌اشتهایی‌ در کودکان‌ اطلاعات‌ علمی‌ 14 هفتم‌ آذر 71 13 رابطه‌ تحول‌ اخلاقی‌ با تحول‌ شناختی‌ کودکان‌ تربیت‌ تابستان‌ هفتم‌ 71 14 رابطه‌ تحول‌ اخلاقی‌ با تحول‌ شناختی‌ در کودکان‌ تربیت‌ اول‌ هشتم‌ مهر 71 15 مفهوم‌ مرگ‌ در تردد کودکان‌ رشد معلم‌ 9 11 خرداد 71 16 تحول‌مفهوم‌دروغگویی‌درکودکان‌(باتاکیدبرجنبه‌ روان‌شناختی‌آن‌) تربیت‌ دهم‌ هشتم‌ تابستان‌ 72 17 تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ در نزد کودکان‌ و نوجوانان‌ تربیت‌ دهم‌ هشتم‌ تابستان‌ 72 18 هشتاد نکته‌ تربیتی‌ در تربیت‌ دینی‌ کودکان‌ تربیت‌ دهم‌ 73 72 19 نکات‌ تربیتی‌ در بکارگیری‌ روش‌ تشویق‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ تربیت‌ اول‌ 72 مهر 72 20 بحثی‌ درباره‌ جایگاه‌ فعالیتهای‌ پرورشی‌ در نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه تربیت‌ 3 10 آذر 73 21 بهداشت‌ روانی‌ کودک‌ در مقابله‌ با استرس‌ فقدان‌ تربیت‌ دهم‌ 73 تابستان‌ 73 22 تربیت‌ چه‌ چیز نیست‌؟! اطلاعات‌ ـــ 73 2/4/73 23 اندر ضرورت‌ تربیت‌ خاموش تربیت‌ 9 9 خرداد 73 24 جایگاه‌ هدایت‌ تحصیلی‌ در نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ و ارتباط‌ آن‌ با سیستمهای‌ توسعه‌ کشور (اول‌ و دوم‌) اطلاعات‌ ـــ 73 12/8/73 25 گستره‌ ارزشها در چرخه‌ تحول‌ روانی‌ ـ اجتماعی‌ خلاصه‌مقالات‌سمپوزیوم‌ سوم‌ آبان‌ 1371 ـــ 26 بررسی‌ استدلال‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ افراد در برابر سرنوشت‌ محتوم‌ بیماران‌ رو به‌ مرگ‌ (آتانازی‌) کنگره‌ اخلاق‌ پزشکی‌ اولین‌ تابستان‌ 72 انتشارات‌ 27 تربیت‌ کردن‌، مانع‌ تربیت‌ شدن‌ است‌! اطلاعات‌ ـــ 23/4/73 ـــ 28 پول‌ تو جیبی‌ آری‌ یا نه‌ رسالت‌ ـــ تابستان‌ 74 گفتگو 29 رابطه‌ میان‌ رشد اخلاقی‌ و شناختی‌ کودکان‌ 4 تا 8 ساله‌ سمپوزیوم‌ جایگاه‌ تربیت‌ ـــ آبان‌ 1370 ـــ 30 جایگاه‌ نوجوانی‌ در گستره‌ تحولات‌ روانی‌ ـ زیستی‌، اجتماعی‌ سمینار مسائل‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ اردیبهشت‌ 72 دانشگاه‌ آزاد اصفهان‌ خوارسگان‌ 31 زندگی‌ با سپرده‌های‌ متروک‌ همشهری‌ ـــ مهرماه‌ 73 28/7/73 32 گفتن‌، آموزش‌ دادن‌ نیست‌! اطلاعات‌ ـــ مهرماه‌ 73 28/7/73 33 مراقبت‌های‌ عاطفی‌ در نوزادان‌ (قسمت‌ 4) پیک‌ ماما 28 و 29 بهار و تابستان‌73 فصلنامه‌ 34 اهمیت‌ نقش‌ اخلاقی‌ پرستاران‌ در مراقبت‌های‌ عاطفی‌ نوزادان‌ کنگره‌ سراسری‌ اخلاق‌ پرستاری‌ مهرماه‌ 73 خلاصه‌ مقالات‌ 35 تشویق‌ بیرونی‌، مانع‌ خودانگیختگی‌ است‌ (قسمت‌ دوم‌) رشد معلم‌ 3 آذر 1373 ـــ 36 "تربیت‌ عاریه‌ای‌" مانع‌ از تربیت‌ طبیعی‌ است. اطلاعات‌ ـــ مهر ماه‌ 73 14/7/73 37 در تربیت‌ از تب‌ حرف‌ بازایستیم‌ اطلاعات‌ علمی‌ ـــ 73 آذر 38 تشویق‌ مانع‌ خودانگیختگی‌ است‌. (قسمت‌ اول‌) رشد معلم‌ 2 13 آبان 73 39 میز گرد جوانان‌، جامعه‌ و ارزشها(2) تربیت‌ 2 10 آبان 73 40 مقابله‌ روانی‌ کودک‌ با استرس‌ فقدان‌ تربیت‌ 10 تابستان 73 ـــ 41 مراقبت‌های عاطفی (3) پیک ماما 29 10 بهار و تابستان 73 42 ارزشها در تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ آفرینش‌ اول‌ 25 11/8/73 43 هشدارها و نکته‌های‌ تربیتی‌ (تربیت‌ از زاویه‌های‌ دیگر) کتابچه‌ ـــ 1374 انجمن‌اولیاومربیان‌ 44 حافظه‌ در دوران‌ جنینی‌ و نوزادی‌ 4 9 اطلاعات‌ علمی‌ 4 9 بهمن‌ 73 45 ذهن‌ مدرسه‌ای‌ نشده‌ اطلاعات‌ 20409 1373 13/11/73 46 تربیت‌ جذبه‌ای‌ اطلاعات‌ ـــ 1373 20/11/73 47 در تربیت‌ از تب‌ حرف‌ بازایستیم‌ (6) تربیت‌ سال‌ نهم‌ 2 سال‌ 73 48 اضطراب‌ پیش‌ از تولد اطلاعات‌ 11 سال‌ نهم‌ شهریور 73 49 تربیت‌ کردن‌ مانع‌ تربیت‌ شدن‌ اطلاعات‌ 20421 تیرماه 73 23/4/73 50 گستره‌ کارکرد مشاوره‌ در نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ اطلاعات‌ 20258 مرداد 73 ـــ 51 خانه‌، مدرسه‌... ابرار ـــ مهر 73 مصاحبه 10/7/73 52 نکات‌ تربیتی‌ در بکارگیری‌ روش‌ تشویق‌ و تنبیه‌ ماهنامه‌ تربیت‌ سال‌ نهم ‌ اول‌ مهر 72 ـــ 53 جایگاه‌ تربیت‌ در نظام‌ جدید ماهنامه‌ تربیت‌ سال دهم سوم آذر ماه 73 ـــ 54 به‌ مناسبت‌ سالروز تاسیس‌ امور تربیتی‌ ماهنامه‌ تربیت‌ 1 مهر 73 ـــ 55 انضباط‌ اجتماعی‌ در دانش‌ آموزان‌ ماهنامه‌ تربیت‌ چهارم دی ماه 73 ـــ 56 چرا کودک‌ شما بی‌اشتها ست روز هفتم‌ ضمیمه‌ همشهری‌ 6 آبان 73 27/8/73 57 تعلیم‌ و تربیت‌ وارونه‌ اطلاعات ـــ دی ماه 74 4/10/74 58 بهداشت‌ روانی‌ کودک‌ در مواجهه‌ با مرگ‌ اطلاعات علمی 2 دهم آذر 74 59 آموزش‌ مانع‌ خلاقیت‌ است‌ فصلنامه مدیریت 2 سوم تابستان 74 60 تعلیم‌ و تربیت‌ وارنه‌ رشد معلم ـــ ـــ سال 74 61 تربیت‌ بیرونی‌ مانع‌ تربیت‌ درونی‌ است‌ اطلاعات 20699 19 بهمن 74 ـــ 62 تربیت‌ چه‌ چیز نیست‌ رشد معلم 4 دی ماه 74 ـــ 63 گفتگو با نشریه‌ ارزش‌ها پیرامون‌ تعلیم‌ و تربیت‌ اسلامی‌ نشریه ارزشها 2 آبان 75 ـــ 64 آموزش‌ و پرورش‌ و توسعه‌ فرهنگی خلاصه‌ مقالات‌ ـــ ـــ معاونت پژوهشی وزارت ارشاد 65 نقش ایمان در بهداشت روانی اصلاح و تربیت 23 سال دوم آذر 75 66 موانع فهم تربیت اطلاعات 20910 آبان 75 17/8/75 67 زیبایی شناسی و تربیت اطلاعات ـــ سال 75 31/3/75 68 ملاحظاتی پیرامون تربیت دینی ماهنامه تربیت 7 فروردین 75 ـــ 69 کارکرد نظام آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی رشد معلم 1 مهر 75 ـــ 70 کارکرد نظام آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی رشد معلم 2 آبان 75 ـــ 71 نگاهی تازه به متون کهن (مدرسه ما به این چار دیوار گوشتی) (1) نگاه 78 آذر 75 ـــ 72 نگاهی تازه به متون کهن (تعلیم وتربیت طلب مدار ...) (2) نگاه 78 آذر 75 ـــ 73 نگاهی تازه ببه متون کهن (آن را برون انداز واز این پر شو) (3) نگاه 79 دی 75 ـــ 74 آیا می‌دانید؟ (هزار و یک نکته نهفته در تربیت) پیوند 205 آبان 75 ـــ 75 اکسیر نگاه در تربیت ماهنامه تربیت 5 بهمن 75 ـــ 76 تحول حافظه و هوش خبرنامه پژوهش 23 بهار 75 ـــ 77 چه هراسی دارد تربیت کردن پیوند ـــ دی 75 ـــ 78 آموزش علیه آموزش رشد معلم 6 بهمن 75 ـــ 79 روزه تربیت (چگونه تربیت نکنیم) اطلاعات ـــ رمضان 75 11/11/75 80 رسالت معلم, انتقال دانش یا منش رشد معلم 7 اسفند 75 ـــ 81 آدمی از راه کاستن رشد می‌کند و نه افزودن(4) نگاه 80 دی 75 ـــ 82 تربیت بدون واسطه نگاه 81 بهمن 75 ـــ 83 هرکسی را سیرتی است در تربیت(5) نگاه 82 بهمن 75 ـــ 84 روزه تربیت (چگونه تربیت نکنیم) اطلاعات ـــ رمضان 75 11/11/75 85 رسالت معلم, انتقال دانش یا منش رشد معلم 6 اسفند 75 ـــ 86 آدمی از راه کاستن رشد می‌کند و نه افزودن (7) نگاه 80 دی ماه 75 ـــ 87 تربیت بدون واسطه (8) نگاه 81 بهمن 75 ـــ 88 هر کسی را سیرتی است در تربیت (9) نگاه 82 بهمن 85 ـــ 89 تحول حافظه و هوش در کودکان فصلنامه اندیشه و رفتار 4 بهار 75 مجله روان‌پزشکی 90 هزار و یک نکته نهفته در تربیت (1) پیوند 205 آبان 75 ـــ 91 این علم‌ها همچون پیمودن آب دریاست در تاس (13) نگاه 83 اسفند 75 ـــ 92 تحول حافظه در گذار از دوره پیش عملیاتی به ... دورة عملیات منطقی عینی پژوهشنامه آموزشی 23 بهار 75 چکیده تحقیقات 93 تربیت اسلامی فعلیت یافتن درون مایه‌های فطری ارزش‌ها دوم آبان 75 گفتگو 94 پنجره‌ای رو به شما آفتاب گردان 779 اسفند 75 26/11/75 95 باز هم نگاهی دیگر به تربیت اطلاعات 2012 اسفند 75 26/11/75 96 فراموشی خوب است! کیهان ـــ تیرماه 76 صفحه مدرسه 97 هنر دوست داشتن کیهان ـــ تیرماه 76 صفحه مدرسه 98 آیا تربیت علم است؟ فصلنامه حوزه و دانشگاه ـــ تیرماه 76 صفحه مدرسه 99 کاشکی تهی بودندی از آن هذیانها رشد معلم 7 فرویدن 76 ـــ 100 تعلیم و تربیت از یاد رفته رشد معلم 8 اردیبهشت 76 ـــ 101 هزار و یک نکته نهفته در تربیت (2) پیوند 211 اردیبهشت 76 ـــ 102 هزار و یک نکته نهفته در تربیت (3) پیوند 212 خرداد 76 ـــ 103 گفتگو با کیهان پیرامون هدایت شغلی کیهان ـــ 3/3/76 مصاحبه 104 بهترین سخن آن است که مفید باشد نه بسیار(10) نگاه 91 تیر 76 ـــ 105 اندر حکایت هدایت شغلی نگاه 88 خرداد 76 ـــ 106 حکمت‌های گم شده در تربیت (11) نگاه 87 خرداد 76 ـــ 107 یک قدم از خود فراتر نه تا شادی‌ها بینی (12) نگاه 85 اردیبهشت 76 ـــ 108 گر تو هیچ خط ندانستی تو را خط می‌آموختم (14) نگاه 90 تیرماه 76 ـــ 109 سؤال نیکو نیمی از علم است کیهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه 110 آموخته‌هایی که در یاد می‌مانند کیهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه 111 بزرگترین تفریح کیهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه 112 اندیشه‌آموزی یا اندیشه‌ورزی کیهان ـــ خرداد 76 صفحه مدرسه 113 تأثیر تلویزیون بر کودک (گفتگو) ابرار ـــ تیرماه 76 25/4/76 114 اندرستایش جهل! (15) نگاه 91 تیرماه 76 ـــ 115 تربیت از مفروضه‌های موهوم تا واقعیت‌های موجود رشد معلم 3 آذر 77 ماهنامه 116 یک کنایه و صد اشاره (4) فرزند سالم 16 دی 77 ماهنامه 117 یک کنایه و صد اشاره (5) فرزند سالم 17 بهمن 77 ماهنامه 118 بازگشت به کودکی رشد معلم 4 دی 77 ماهنامه 119 یک کنایه و صد اشاره (3) فرزند سالم 15 آبان 77 ماهنامه 120 آموختن برای زیستن یا زیستن برای آموختن؟ تربیت 5 بهمن 77 ماهنامه 121 به فرهنگ باشد روان تندرست پیام مشاور 2 زمستان 77 فصلنامه 122 تفکر شهودی در کودکان پژوهشننامه ادبیات کودک و نوجوان 10 زمستان 77 فصلنامه 123 خطا محوری بستر درست اندیشی حوزه و دانشگاه 14 و 15 بهار و تابستان 77 فصلنامه 124 ذهن آموزش ندیده! رشد معلم 7 فروردین 78 ماهنامه 125 تعلیم وتربیت رقابت مدار یا رفاقت مدار؟ تربیت 7 فروردین 78 ماهنامه 126 تربیت بیرونی مانع تربیت درونی است رشد معلم 7 فروردین 78 ماهنامه 127 قلب تربیت نشده! تربیت 10 تابستان 78 ماهنامه 128 موسیقی و تربیت (1) تربیت 8 اردیبهشت 78 ماهنامه 129 موسیقی و حرکات موزون(2) تربیت 9 خرداد 78 ماهنامه 130 راز و رمز شنیدن و گوش فرادادن رشد معلم 1 مهر 78 ماهنامه 131 تربیت طربناک (1) تربیت   فروردین 79   132 تربیت طربناک (2) تربیت   اردیبهشت 79   133 آموزش و پرورش یکپارچه رشد معلم 4 دی ماه 80 ماهنامه 134 آزاد و تربیت نشریه پژوهش 1 فرودین 82 کانون پرورشی 135 انشا و بازی مجموعه کتاب‌های نگارش 1   نشر لوح زرین 136 ضرورن “پرنکردن“ اوقات فراغت نشریه پیوند 285 تابستان 82 نشر پیوند 137 بررسی نتایج پرلز 2001 فصلنامه تعلیم و تربیت   بهار 84 پژوهشکده تعلیم و تربیت 138 اجتماعی کردن مانع اجتماعی شدن است فصلنامه تربیت اسلامی (قم)      
       عناوین مقالات ارائه شده در مجامع علمی
ردیف عنوان محل ارائه ناشر تاریخ 1 رابطه رشد اخلاقی و هوش در کودکان اولین سمپوزیوم جایگاه تربیت تربیت آبان 69 2 نقش خودرهبری و خودنظم‌جویی در تربیت ... دومین سمپوزیوم جایگاه تربیت تربیت آبان 70 3 گستره‌ ارزش‌ها در دوره‌ نوجوان‌ سومین‌ سمپوزیوم‌ جایگاه‌ تربیت‌ تربیت‌ آبان‌ 1371 4 بررسی‌ تحول‌ مفهوم‌ مرگ‌ نزد کودکان‌ و نوجوانان‌ (استرس‌ فقدان‌) دومین‌ سمپوزیوم‌ استرس‌ (انسیتوروان‌ پزشکی‌) دانشگاه‌ علوم‌پزشکی‌ایران‌ بهمن‌ 1371 5 آتانازی‌ در اخلاق‌ پزشکی‌ بررسی‌ تحول‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ کنگره‌ بین‌المللی‌ اخلاق‌ پزشکی‌ مرکز مطالعات‌ و تحقیقات‌ پزشکی‌ تیرماه‌ 1372 6 جایگاه‌ نوجوان‌ و تحولات‌ زیستی‌ روانی‌ ـ اجتماعی‌ سمینار بررسی‌ مسائل‌ جوانان‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ آزاد اردیبهشت‌1372 7 اخلاق‌ پرستاری‌ و مراقبت‌های‌ عاطفی‌ نوزادان‌ کنگره‌ سراسری‌ اخلاق‌ پرستاری‌ مرکزمطالعات‌وتحقیقات‌ اخلاقی‌پزشکی‌ مهرماه‌1373 8 تربیت‌ هادی‌ در برابر تربیت‌ عایق‌ همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ امام‌علی‌(ع‌) مرکزمطالعات‌تربیت‌ اسلامی‌ قم‌ 1380 9 دین‌دهی یا دین‌یابی همایش آسیب‌شناسی تربیت دینی پژوهشکده تعلیم و تربیت دی 80 10 ارائه یافته‌های مطالعه بین‌المللی پیشرفت سواد خواندن 2001 همایش هفته پژوهش پژوهشکده تعلیم و تربیت دی 82
       نگارش مقدمه برای کتابهای تألیف شده دیگران
ردیف عنوان ناشر تاریخ 1 کدام‌ شخصیت‌، کدام‌ شغل‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ زمستان‌ 73 2 اردوهای‌ پرورشی‌ قدیانی‌ پائیز 73 3 دفتر ثبت‌ ستادهای‌ تربیتی‌ معاونت‌ پرورشی‌ پائیز 73 4 مجموعه‌ مقالات‌ سمپوزیوم‌ انتشارات‌ تربیت‌ پائیز 74 5 چکیده‌ مقالات‌ مجامع‌ علمی‌ 1 تا 5 انتشارات‌ تربیت‌ پائیز 73 6 توصیه‌های‌ سومین‌ مجمع‌ علمی‌ انتشارات‌ تربیت‌ پاییز 74 7 توصیه‌های‌ چهارمین‌ مجع‌ علمی‌ انتشارات‌ تربیت‌ پاییز 74 8 حرفه‌ مناسب‌ شما چیست‌؟ ترجمة‌ دکتر حسینیان‌ و دکتر یزدی‌ 75 9 اختلالات‌ روانی‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ ترجمة‌ دکتر امین‌ الله‌ فاضل‌ و علی‌ کریمی‌ 75 10 سلامت‌ جنسی‌ (کلیدهای‌ تربیت‌ کودکان‌) نشر صابریان 81 11 در آینه‌ی‌ نمایش‌ مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری 81 12 کلیدهای‌ آموزش‌ و مراقبت‌ از سلامت‌ جنسی‌ کودکان‌ و نوجوانان‌ ترجمه سارا رئیسی طوسی نشر صابرین 82 13 کلیدهای مراقبت از نوجوانان در اینترنت نشر صابرین 83 14 زنان هوشمند می‌دانند ... نشر صابریان 84 15 چهره‌های متفاوت مردان نشر صابریان 84
       عناوین آثار پژوهشی
ردیف عنوان ناشر تاریخ ملاحظات 1 بررسی مراحل تحول شناختی در کودکان 6 تا 14 ساله دفتر مشاوره 70   2 بررسی سلسله مراتب ارزش‌ها در مربیان و دانش‌آموزان دفتر مشاوره 71   3 بررسی مراحل دوست‌یابی در نزد کودکان و نوجوانان دفتر مشاوره 72   4 بررسی آتانازی و درک مفهوم آن در کودکان وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی 72   5 بررسی تحول مفهوم مرگ در نزد کودکان انستیتو روان‌پزشکی 72   6 راهبردهای عملی در ترازیابی مراحل اخلاقی کودکان دفتر مشاوره 72   7 بررسی رابطه تحول هوش و حافظه در کودکان 4 تا 8 ساله دفتر مشاوره 73   8 بررسی حافظه در گذار از دوره پیش عملیاتی به دورة عملیات منطقی عینی دفتر مشاوره 74   9 بررسی توانایی خواندن در کودکان پایه‌های چهارم دبستان پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌ 80 مطا

/ 1 نظر / 4 بازدید
صمد

با سلام اين بار با نيم نگاهي به دو جمله تاريخي از دو شخصيت تاريخي و دوست داشتني ايران شروع مي كنم. ابتدا همان جواب پروفسور حسابي به يكي از دانشجويان با مضمون جهان سوم كجاست: پروفسور پاسخ داد جهان سوم جايي است كه اگر كسي بخواهد براي آباداني كشورش قدمي بر دارد خانه اش ويران مي گردد و اگر كسي بخواهد خانه اش آباد باشد به كشورش ويران. و جمله از مهندس بازرگان كه در دادگاه بر زبان آورد:اين آخرين باري است از زبان منطق و گفتگو با شما سخن خواهيم گفت و مي بينيد در آينده اي نزديك چگونه با شما حاكميا استبدادي برخورد مي نمايند.. هر وقت كه به اين دو سخن فكر مي كنم آينده اي را پيش رو ميبينم كه ديگر آثاري از ايران موجود نخواهد بود و ايند مسير ختم شونده به ويرانكده را با سرعتي زياد طي خواهد نمود. از همان روزهاي آغازين بعد از كودتاي 22 خرداد شاهد بوده ايم هر چند وقت يك بار عده اي مي آمدنند و طرحهاي را ارائه مي دانند كه به بسته هاي پيشنهادي معروف گردينند. همان كميته ها و جريانهاي بسياري كه در اين مدت راه افتاد ه به نوعي از سوي همان كساني كه منافع شخصيشان براي سر پا نگه داشتن نظام و از مصلحت نظام صحبت كردن و آبروي و عزت بر