تست درخت

تست درخت1.
یه درخت بکشید.
.
.
.
.
اول بکشید ،بعد ادامش رو بخونید.
.
.
2.
اون رو با درخت های پایین مقایسه کنید وببینید شبیه کدومه.
3.
شرح مربوط به درخت رو بخونید تا به جزییات شخصیت خودتونپی ببرید.
4.
اگه خواستید بنویسید چه درختی رو کشیدید.

نکته:در درختهای 1 تا 8 شاخه مهمه ، و در درخت های 9 تا 16 تنه ی درخت مهمه.
1– شاخه های انبوه و گره خورده

 

شما از نظر منطق و اندیشه به اندازه کافی بالغ شده اید و میتوانید تعادل را در زندگی تان برقرار کنید ، زیرا احساسات پرخاشگرانه و افراطی وخواسته های نامعقول ندارید. اصلاً جاه طلب و افزون خواه نیستید و از رقابت بااطرافیانتان خوشتان نمی آید . بیش از حد به خانه و خانواده و دوستان خود وابستههستید . تمام مراحل سخت و بحرانی را به خوبی پشت سر می گذارید زیرا در طبیعت شماخصوصیت انفعالی و تأیید پذیری شدیدی نهفته است . بدخواهان ممکن است این آرامش فکریشما را ناشی از تنبلی بدانند.

 

2 – درختی که بر شاخه ها وتنه آن هاشورزده و سایه انداخته اید .
این نقاشی از یک ترس یا نگرانی در ضمیرپنهانتان حکایت می کند . ممکن است نگران از دست دادن کسی باشید ، یا از این بترسیدکه به آرزوهایتان و نقشه هایی که کشیده اید نرسید. این عدم اعتماد به نفس سبب میشود گاهی در وجود خود احساس بی کفایتی کنید. ترسها را از وجود خود دور کنید تا راحتباشید و از احساس زندگی کردن در زیر ابرها رنج نبرید.

 

3 – درخت سرو و عیدنوئل

 

اگر درختی شبیه کاج های کریسمس کشیده اید نشان می دهد که نمیتوانید با آدمهای الکی خوش و بی بند و بار کنار بیایید . ضمناً کمی بدبین هستید ومعتقدید که نباید از روی ظاهر افراد قضاوت کرد ؛ زیرا گاهی زیر کاسه نیم کاسه ایاست . عقاید محکم و پابرجایی دارید ولی قدرت این را ندارید که عقاید خود را با نرمشو آرامش به دیگران بقبولانید . رشته ای از تلخی در وجودتان است که شما را کمی تلخ ونچسب جلوه می دهد . البته شاید این ، ناشی از تجربه های تلخی است که در زندگی گذشتهخود داشته اید . باید سعی کنید با این " تلخی" مبارزه کنید و خاطرات بد گذشته را بهدست فراموشی بسپارید و از مردم و زندگی با خوشرویی بیشتری استقبال کنید.

 

4 – درخت میوه دار

 

اگر درختی که کشیده اید بر شاخه هایش میوه است باید گفت که شماگرفتار یک جور غم خوردن مطبوع در وجود خود هستید . از این که گاهی در افسردگی غرقشوید و غبار اندوه بر صورتتان بنشیند لذت می برید . در عین حال بسیار مشتاقید کههمیشه مورد توجه اطرافیان باشید و گاهی دروغهای کوچکی می گویید تا جلب توجه کنیدوالبته گاهی هم از اطرافیان دروغ می شنوید با این حال این دروغها را چون شیرین ورؤیا ساز هستند می پسندید . اگر در نقاشی خود میوه های درخت را به حالت فرو افتادناز شاخه ها نشان داده اید معنایش این است که حس می کنید کسی که دوستش دارید در حالترک کردن شماست.


5 – شاخه هایحلقه حلقهاگر درخت خود را شبیه این تصویر کشیده اید شمافردی با تمایلات قوی و مستحکم نسبت به آزادی فردی هستید. البته تا حدودی هم منزوی ودرون گرایید و شخصیت خودتان را کاملاً به دور از کنترل دیگران قرار می دهید و بهندرت تحت تأثیر سایرین قرار می گیرید . می کوشید طوری زندگی کنید که ایده آل خودتاناست و به همین دلیل دوستانتان را با روشن بینی و دقت کافی بر می گزینید . ولیمعاشرتهایتان با آنها هرگز از حدودی که تعیین کرده اید نمی گذرد. اعتماد به نفس شماقابل تحسین است .

 

6 – شاخه های برهنه و نوکتیز

/ 0 نظر / 7 بازدید