برخی می پرسند با مزاحم های تلفنی چه کنیم .
به آنها می گویم بی توجهی و خاموشی بهترین تدبیر است (جواب ......خاموشی است).اگر پاسخ داده شوند اگرچه با ناسزا و فحش. آنها به خواسته خود رسیده اند چون آنها توجه شما (منفی یا مثبت) را دوست دارند.

نباید فراموش کنیم که بسیاری افرادی که به طرف مقابل وابسته عاطفی شده اند از افرادی بوده اند که در ارتباط اول با بد و بیراه جواب مزاحم را داده اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید