هنر عشق ورزی

روزی مردی عقربی را دید که درون آب دست و پامی زند .او تصمیم گرفت عقرب

 را نجات دهد اما عقرب انگشت او را نیش زد.


مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون آورد اما عقرب بار دیگر او را

نیش زد


رهگذری او را دید و پرسید: " برای چه عقربی را که نیش می زند نجات می دهی "


مرد پاسخ داد:"این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که

عشق بورزم..

/ 0 نظر / 11 بازدید