نغمه درماني

اسلام , موسیقی بر مبنای لهو و لعب و تخدیر و انحرافات فکری را ممنوع ساخته است؛ البته این ممنوعیت شامل هر صدای موزون و آهنگ زیبا که نمودی برای تجسیم واقعیت صحیح و شایسته می باشد, نیست.


" فیلسوف شرق علامه محمد تقی جعفری "

 کتاب موسیقی از دیدگاه فلسفی و روانی صفحه11


هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم


موسيقي و نغمه درماني مشروع

/ 0 نظر / 9 بازدید