اولی: سعید را گرفتند!
دومی: مگه چیکار کرده بود؟
اولی: کاری نکرده بود، بابا! داشت از پله ها می افتاد که گرفتندش!

نتیجه: زود و یا بر اساس ذهنیاتت قضاوت نکنیم!
/ 0 نظر / 3 بازدید