چشمه

استاد شاگردانش را به یک گردش تفریحی به کوهستان برده بود .بعد از یک پیاده روی

 طولانی همه خسته و تشنه در کنار چشمه ای نشستند و تصمیم گرفتند استراحت کنند.

استاد به هر یک از آنها آب داد و از آنها خواست قبل از نوشیدن آب  یک مشت نمک

درون لیوان  بریزند ٬شاگردان هم همین کار را کردند ولی هیچ یک نتوانستند آب را بنوشند 

چون خیلی شور شده بود.

بعد استاد مشتی نمک را داخل چشمه ریخت و از آنها خواست از آب چشمه بنوشند  و

همه ازآب گوارای چشمه نوشیدند .

استاد پرسید :آیا آب چشمه هم شور بود ؟ همه گفتند آب بسیار خوش طعمی بود.

استاد گفت : رنج هایی که در دنیا  برای شما در نظر گرفته شده است  نیز هم مثل 

 مشت نمک است نه بیشتر نه کمتر.

این بستگی دارد که لیوان باشید یا چشمه که بتوانید رنج ها را در خود حل کنید .

پس سعی کنید چشمه باشید  تا بر رنج ها فائق آئید .

http://aramesheroh.blogfa.com/cat-1.aspx

/ 0 نظر / 3 بازدید