خرافه مهر مار ( عوضی راه رفتن یا راه را عوضی رفتن؟)

فواید مهره مار از خرافات رائج است. افرادی با دامن زدن به این خرافات برای خود دکان که چه عرض کنم سیتی سنتر و هاپیرمارکت باز کرده اند.

اک هی

اک هی

غم و غصه ی یک عده ای منبع درآمد عده دیگر شده است

کجای سعدی جان روحت شاد زندگی. آدم های دوره  شما راه را عوضی می رفتند ولی این دوره خیلی ها عوضی راه می روند:

بنی آدم اعضای یک پیکرند

سر یک دو ریالی به هم می پرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دیگر عضوها را بماند قرار

خلاصه

ما نفهمیدم این دعای مهره مار در چه کتبی از بزرگان نقل شده که رمالان شیاد از مراجع تقلید و علما بهتر می دانند.

دروغ بستن به دین حرام و کسب رزق با آن حرام اندر حرام است.

/ 1 نظر / 38 بازدید
هموطن

مهره مار چه ربطی به دین و این مسائل داره [سوال]