غم و شادی

 در دستانم دو جعبه دارم که خدا آنها را به من هدیه داده است .او به من گفت :

غم هایت را در جعبه سیاه و شادی هایت را در جعبه طلایی جمع کن ٬ من نیز چنین

کردم و غم هایم را در جعبه سیاه ریختم و شادی هایم را در جعبه طلایی.

با وجود اینکه جعبه طلایی روز به روز سنگین تر می شد اما وزن جعبه سیاه کاسته

می شد !

در جعبه سیاه را باز کردم و با تعجب دیدم که ته آن سوراخ است.

جعبه را به خدا نشان دادم و گفتم : پس غم های من کجا هستن؟

خداوند لبخندی زد و گفت : غم های تو این جا هستن نزد من .

ازاو پرسیدم : خدایا چرا این جعبه ها را به من دادی  ؟ چرا این جعبه طلایی و این

جعبه سیاه سوراخ را ؟

و خدا فرمود :

بنده عزیزم ٬ جعبه طلایی مال آن است که قدر شادی هایت را بدانی و جعبه سیاه 

تا غم هایت را رها کنی

 http://aramesheroh.blogfa.com/cat-1.aspx

/ 0 نظر / 4 بازدید