شوک واقعیت

وقتی برنامه ماه عسل تلویزیون امسال در ماه مبارک را می دیدم با خودم گفتم واقعا رسانه می تواند در خدمت زندگی سالم و امید به زندگی باشد.میتوان به جای برنامه های پوچ و یا حتی نامناسب برنامه خوب داشت. چه طور اجازه داده می شود در رسانه سراسری بدون نقد جامع جامعه شناختی و روان شناختی و مذهبی یک نویسنده سریال یا  فیلم نظرش را در باور مردم تحمیل و تزریق کند.کاش ما با افرادی که با سختی های زندگی با شرایط سختشان می جنگند و پیروز می شوند بیشتر مواجه شویم تا این قدر نازک نارنجی و کم ظرفیت نباشیم با یکی از دوستان مشاورم درباره رویارویی با چالش های زندگی گفتگو می کردم تجربه بسیاری خوبی داشت می گفت من گاهی متناسب با شرایط برخی از مراجعانم که احساس می کنند در بن بست زندگی گیر کرده اند و به خط پایان امید رسیده اند می گویم کاری از شما می خواهم باید قول بدهی برای جلسه بعدی آن را انجام داده باشی به آنها می گویم حد اقل تا جلسه بعد یک مرتبه به بهزیستی سری بزن و با بیماران آنجا ملاقات کن. اغلب موارد افراد در جلسه بعدی با درخشش خورشید امید در زندگی یشان برمی گرددند.

بله ناراحت بودم که کفش ندارم یکی را دیدم که پا نداشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید