مداد

پسرک از پدر بزرگ پرسید :پدر بزرگ درباره چه می نویسی ؟

پدر بزرگ پاسخ داد :درباره تو پسرم . اما مهمتر از آنچه می نویسم ٬ مدادی است که

با آن می نویسم ! می خواهم  وقتی  بزرگ شدی ٬ مثل این  مداد  بشوی .  پسرک  با

تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید .پسر گفت این هم مثل بقیه مدادهایی

است  که دیده ام .

پدربزرگ گفت : بستگی داره چطوربه آن نگاه کنی .دراین مداد ۵صفت است که اگر

بدست بیاوری برای تمام عمر به آرامش می رسی.

صفت اول : می توانی کارهای  یزرگ انجام دهی٬ اما هرگز نباید  فراموش کنی که

دستی وجود  دارد  که حرکت تو را هدایت می کند . این دست ٬خداست که همیشه تو

را در مسیر اراده اش حرکت می دهد .

صفت دوم : باید گاهی از آنچه می نویسی  دست  بکشی و از مداد تراش استفاده کنی

این  باعث می شه مداد کمی رنج بکشه  اما آخر کار ٬ نوکش تیزتر می شه و اثری که

از خود  به جا می گذاره  ظریفترو باریکتره .پس بدان باید رنج هایی را تحمل کنی که

باعث می شه  انسان بهتری شوی .

صفت سوم : مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاک کن استفاده

کنی بدان که تصحیح  یک کار خطا ٬ کار بدی نیست . در واقع  برای  اینکه  خودت را

در مسیر درست نگهداری ٬تصحیح خطا مهم است.

صفت چهارم :چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست ٬زغالی اهمیت دارد که داخل چوب

است .پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است .

و سرانجام صفت پنجم : مداد همیشه اثری ازخود به جا می گذارد . هر کاردرزندگی ات

 بکنی ٬رد به جا می گذاری .پس سعی کن نسبت به هر کاری که می کنی هشیار باشی و

 بدانی چه می کنی .

http://aramesheroh.blogfa.com/cat-1.aspx

/ 0 نظر / 3 بازدید