میدونی فرق لبخند تو با لبخند من چیه؟ تو وقتی شادی میخندی، من وقتی تو شادی میخندم.
روان شناسی کمال:یکی از ویژگی های انسان های خود شکوفا و شخصیت های سالم ورشد یافته این است که از خودخواهی خارج شده اند و دغدغه بشریت وهمنوعان خود را دارند.
/ 0 نظر / 3 بازدید